UMOWA O KORZYSTANIU PORTALEM INTERNETOWYM TIUS.pl

Niniejsza Umowa Użytkownika (dalej - Umowa) reguluje stosunki na temat korzystania witryną w sieci Internet pod adresem: http://tius.pl (zwany dalej Portal) oraz osoby fizyczne i prawne (zwane dalej "Użytkownikiem"), którzy korzystają się z usług Portalu na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa jest umową publiczną i, rejestrując się na Portalu, a także wykorzystując jakąkolwiek usługę z serwisów albo skorystawszy się jakąkolwiek ich funkcjonalną możliwością, każda działająca osoba fizyczna albo prawna (dalej – Użytkownik) wypowiada swoją bezwarunkową zgodę ze wszystkimi warunkami tej Umowy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania albo wstrzymania z użycia usług Portalu.

W niniejszej Umowie, następujące terminy mają takie znaczenie:

prawo autorskie — osobiste niemajątkowe i majątkowe prawa, które powstają u autora w związku z utworzeniem jego pracy i chronią się prawem;

konto — ewidentny zapis Użytkownika;

treść — informacyjno znaczące napełnienie informacyjnego systemu;

poufna informacja - wiadomości, że znajdują się we własności, użyciu i rozporządzeniu określonych osób fizycznych lub prawnych, stosunkowo których zaprowadzają się specjalne warunki ograniczające dostępu i rozpowszechnienia;

komercyjna tajemnica - poufna informacja społeczno-ekonomicznego charakteru nie państwowego znaczenia, że ma rzeczywistą albo potencjalną komercyjną wartość dla przedsiębiorstwa, odnośnie której zaprowadzono specjalny tryb zapewnienia jej poufności i dostępu;

logowanie — zestaw znaków alfanumerycznych, że identyfikuje użytkownika sieci komputerowej;

hasło — tajne słowo albo pewna kolejność symboli, przeznaczona dla potwierdzenia osoby albo jej praw;

portal — strona internetowa, która nadaje użytkownikowi sieci Internet różne interaktywne serwisy, które funkcjonują w ramkach strony internetowej;

link — wyodrębniony element tekstowy, który umożliwia przenoszenie do innej części a także połączenia do systemów komputerowych, że zachowują dokumenty hipertekstowe.

1. Przepisy ogólne

1.1. Portal proponuje Użytkownikowi swoje usługi (służby) na warunkach, które są przedmiotem Umowy, czynna redakcja której znajduje się na Portalu pod adresem: http://my.tius.pl/register/agreement/. Umowa może być zmieniona Portalem bez jakiejkolwiek poprzedniej wiadomości. Nowa redakcja Umowy wchodzi w życie z momentu jej rozmieszczenia na Portalu, jeśli inne nie przewidziano nową redakcją Umowy.

1.2. Dla tej Umowy oraz relacji pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, że powstają w związku z wykorzystaniem serwisów, podporządkowuje się stosowaniu ustawodawstwa Ukrainy. Wszędzie za tekstem tej Umowy, jeśli jawnie nie wskazano inne, pod terminem «ustawodawstwo» rozumie się ustawodawstwo Ukrainy.

1.3. Użytkownik i Portal zgadzają się poddać wyjątkowej jurysdykcji sądów Ukrainy w jakichkolwiek pytaniach prawnych, związanych z wykonaniem tej Umowy. Pomimo tego, Użytkownik zgadza się, że Portal ma prawo zastosowywać wyjątkowe środki obrony prawnej jakiejkolwiek jurysdykcji.

1.4. Użycie serwisów Portalu jest regulowane czynną Umową, a także lokalnymi umowami o korzystaniu oddzielnych serwisów Portalu.

1.5. Wszystkie produkty programowe są chronione przez prawo intelektualnej własności i odpowiednim ukraińskim a międzynarodowym ustawodawstwem.

2. Przedmiot umowy

2.1. Portal proponuje użytkownikom dostęp do szerokiego spektrum informacji. Wszystkie istniejące na daną chwilę usługi (służby), a także jakikolwiek ich rozwój albo dodanie nowych jest przedmiotem tej Umowy.

2.2. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że wszystkie służby nadają się «jak jest» i że Portal nie ponosi odpowiedzialności za żadne zwłoki, usterki, niewierną albo niewczesną dostawę, usuwanie albo nieutrzymanie jakichkolwiek danych osobowych.

3. Informacja Portalu

3.1. Wszystka informacja, zamieszczona na Portalu jest ogólnodostępną, oprócz tej, co znajduje się w pocztowych serwisach Użytkownika. Ogólnodostępną przyznaje się taka informacja, dostęp do której spełnia się bez przeszkód wszystkimi użytkownikami przez Portal. Pod dostępem rozumie się nadanie użytkownikom prawa publicznego przeglądu.

3.2. Na Portalu nie ma cenzury, ale przy tym wszystka informacja, którą Użytkownik rozmieszcza, musi odpowiadać informacyjnemu kierunkowi Portalu, normom etyki, morału, obyczajom biznesowego obrotu, a także normom czynnego ustawodawstwa. Informacja, która wykłada się na Portalu Użytkownikiem, przechodzi sprawdzanie w celu jej zgodności technicznym i literackim wymaganiom, normom czynnego ustawodawstwa.

3.4. Portal może również nazbierać, zjednoczyć i zachować anonimową informację o odwiedzających Portalu, ich interesy, charakter zakupów, upodobań w muzyce itp. Wtedy te dane mogą wykorzystywać się dla modelowania treści Portalu i ogłoszeń, żeby polepszyć pojęcie odwiedzających o nim. Oprócz tego, Portal może również rozdzielić łączną informację o użytkownikach z reklamodawcami, partnerami biznesowymi, sponsorami i innymi trzecimi osobami. Korzystając Portalem Użytkownik nadaje swoją bezwarunkową zgodę na wyżej wymienione działania Portalu. Rejestrując się na portalu Użytkownik nadaje Portalowi, w tej liczbie - w osobie jego upoważnionych osób (osoby prawne i fizyczni osoby-przedsiębiorcy, które jego przedstawiają i w imieniu których zawierają się umowy z Użytkownikami), zgodę na włączanie wszystkich jego danych osobowych , że mieszczą się na Portalu do bazy osobowych danych odpowiednich upoważnionych osób, a także zgodę na obróbkę zaznaczonych danych osobowych i ich ujawnienia trzecim osobom, bez otrzymania od jego dodatkowej zgody a także/lub powiadomienia w celu zapewnienia realizacji stosunków administracyjno-ustawodawczych, gospodarczych, podatkowych i stosunków w sferze księgowego obrachunku i audytu, zapewnienia skutecznej pracy Portalu. Użytkownik, poprzez rejestrację na Portalu, potwierdza, że on jest powiadomiony o włączaniu jego osobowych danych do ogólnej bazy danych osobowych upoważnionymi osobami Portalu i zaznajomiony z celą obróbki jego danych osobowych. Portal może zbierać następną informację o Użytkowniku: imie, nazwisko, po imieniu ojca, upoważnionej osoby firmy, nazwę firmy, rekwizyty firmy, telefony kontaktowe, adres elektronowej poczty, adres lokalizacji firmy i inne.

3.5. Służby Portalu mogą zawierać linki do innych zasobów. Przyznajecie i zgadzacie się z tym, że Portal nie niesie żadnej odpowiedzialności za dostępność tych zasobów i za ich treść, a także za jakiekolwiek skutki, związane z wykorzystaniem tych zasobów.

4. Prawa własności Portalu

4.1. Użytkownik przyznaje i zgadza się z tym, że służby Portalu i wszystkie potrzebne programy z nimi związane, zawierają handlową tajemnicę, która jest chroniona ustawodawstwem o intelektualnej własności i innymi ustawodawczymi (w tym międzynarodowymi) aktami, a treść, co nadaje się Użytkownikowi w trakcie użycia służb, jest chroniona prawami autorskimi, znakami handlowymi, patentami i innymi przepisami odpowiednimi.

4.2. Użytkownik zgadza się nie odtwarzać, nie powtarzać i nie kopiować, nie sprzedawać i nie odsprzedawać jakiekolwiek części usług (służb) Portalu, jeśli tylko Użytkownik nie ma specjalnego pozwolenia, nadanego na podstawie oddzielnej umowy z Portalem.

4.3. Użytkownik nie może (i nie ma prawa pozwalać innym) kopiować, zmieniać, stwarzać pochodne wersje, spełniać demaskowanie technologii i dekompilować albo starać się innym sposobem wycofać wyjściowy kod oprogramowania albo jego części.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika

5.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług Portalu w ramach tej Umowy. W tym:

5.1.1. Użytkownik ma prawo zarejestrować firmę na portalu, dodając je do katalogu firm i / lub rejestracji osobiście. Użytkownik rejestrując się na portalu zapewnia rejestrację nazwy domeny i subdomeny ub.ua jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej osób trzecich z korzystania z niej.

5.1.2. Użytkownik ma prawo stworzyć stronę internetową albo sklep internetowy za pomocą serwisów i funkcjonalności Portalu a także korzystać im zadarmo. Również Użytkownik może nabyć dodatkowe płatne funkcje i usługi odpowiednio do czynnych cen.

5.2. Użytkownicy Portalu muszą respektować prawa trzecich osób, przestrzegać ustalonym tradycjom i etyki w sieci Internet, nie nadużywać możliwościami Portalu z celami, że przeczą normom morału, etyki, obyczajom rzeczowego obrotu.

5.3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji w sprawach, które są w rejestracyjnych kartkach Portalu (wnioski, ankiety, itp.), i podtrzymywać tą informację w aktualnym stanie. Jeśli Użytkownik nadaje nieprawidłową informację albo Portal ma poważne podstawy uważać, że Użytkownikiem jest nadana informacja niepełna albo niewiarygodna, Portal ma prawo zablokować albo usunąć konto Użytkownika i odmówić Klientowi w użyciu swoich służb (albo ich części). Portal pozostawia za sobą prawo w każdej chwili żądać potwierdzenia Użytkownikiem danych, zaznaczonych przy rejestracji, i zapytać w związku z tym potwierdzające dokumenty, nienadanie których, do uznania Portalu, może być przyrównane do nadania niewiarygodnej informacji i spowodować odpowiednie skutki.

5.4. Użytkownik rozumie i przyjmuje ten fakt, że za całą informację, dane, tekst, programy, muzykę, głoski, zdjęcia, grafikę, wideo,powiadomienia i inne materiały («treść»), rozmieszczone dla ogólnego dostępu albo przekazane w trybie prywatnym, odpowiada ta osoba, która tą treść stworzyła albo przekazała. To oznacza, że Użytkownik, a nie Portal, w całości odpowiada za całą treść, którą Użytkownik ładuje, nadsyła, przekazuje albo jakimś innym sposobem robi dostępną za pomocą służb Portalu. Portal nie kontroluje treści przekazywanych za jego pośrednictwem i, więc, nie gwarantuje dokładności, kompletności ani jakości tej treści. Użytkownik rozumie że, wykorzystując służby Portalu, Użytkownik może zobaczyć treść obelżywą, niegodną albo kontrowersyjną. W żadnym wypadku Portal nie niesie odpowiedzialności za treść, stworzoną użytkownikami jego służb. Użytkownik musi dokładnie i okresowo sprawdzać całą informację o towarach i usługach, które proponują się od jego imienia, rozmieszczone na Portalu i, w przypadku ujawnienia nieprawidłowej informacji, poprawić ją albo, w razie nie możliwości jej zmiany, poinformować o tym Portal.

5.5. Użytkownicy są zobowiązani sumiennie wykonywać swoje zobowiązania przed nabywcami (osobami, które załatwiły zamówienie odpowiednich towarów/usług na Portalu), w szczególności Użytkownicy zobowiązują się:

- niezwłocznie, ale nie później jednak niż w ciągu 3 dni (jeśli nie zaznaczono inaczej), obrabiać odpowiednie zamówienia co do towarów/usług użytkownika, informacja o których jest rozmieszczona na Portalu;

- niezwłocznie informować nabywców o niemożliwości dostawy odpowiedniego towaru/nadania usługi do uzgodnionych stronami terminów z obowiązkowym zaznaczaniem przyczyn i uściśleniem terminów wykonania swoich zobowiązań przed nabywcą;

- niezwłocznie rozpatrywać i dawać motywującą odpowiedź na skargi, reklamacje i propozycje nabywców, związane z działalnością Użytkownika na Portalu.

5.6. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Portal dla:

5.6.1. rozmieszczenia, wysyłania, przesyłania albo jakiegokolwiek innego sposobu publikowania materiałów, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, tych, które obrażają moralność, oszczercze, naruszają prawa autorskie , propagują nienawiść i/lub dyskryminowanie osoby;

5.6.2. wydania siebie za innego człowieka albo przedstawiciela organizacji czy współnoty bez dostatecznych na to praw, a także wprowadzać w błąd co do właściwości i charakterystyk jakichkolwiek towarów/usług;

5.6.3. rozmieszczenia, wysyłania, przesyłania albo jakiegokolwiek innego sposobu publikowania materiałów, które Użytkownik nie ma prawa udostępniać na mocy prawa lub na podstawie jakichkolwiek stosunków konwencjonalnych;

5.6.4. rozmieszczenia, wysyłania, przesyłania albo jakiegokolwiek innego sposobu publikowania materiałów, które zaczepiają jakikolwiek patent, znak towarowy, handlową tajemnicę, сopywriter albo inne prawa własności i/lub autorskie i styczne z nim prawa trzeciej strony, na które Użytkownik nie ma prawa;

5.6.5. umyślne naruszenie ustawodawstwa albo norm prawa międzynarodowego;

5.6.6. rozmieszczenie informacji o towarach, które jemu nie należą, czy usługi, które nim nie nadają się, przy czym, rozmieszczając informację na temat towaru albo usługi, Użytkownik potwierdza, że on ma prawo sprzedawać ten towar albo nadawać daną usługę odpowiednio do wymagań ustawodawstwa krajów, w których oni będą realizować się.

5.7. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik może korzystać się ze swojego loginu (unikalna nazwa konta Użytkownika) i hasła dla dostępu do personalnej części Portalu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta i hasła, a także za wszystko, co będzie zrobiono na Portalu pod loginem i hasłem Użytkownika. Portal ma prawo do zakazu używania niektórych loginów. Użytkownik zgadza się z tym, że on jest zobowiązany natychmiast zawiadomić Portal o jakimkolwiek przypadku nieautoryzowanym (nie dozwolonego Użytkownikiem) dostępie z użyciem loginu i hasła Użytkownika i/lub o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, a także z tym, że Użytkownik samodzielnie spełnia bezpieczne wylogowanie pod swoim hasłem (przycisk «Wyjście») po zakończeniu każdej sesji ze służbami Portalu i zabezpiecza poufność swojego hasła dostępu do służb Portalu. Portal nie odpowiada za możliwą uszkodzenia albo utratę danych, które mogą wystąpić z powodu naruszenia Użytkownikiem przepisów tej części Umowy.

5.8. Jeśli Użytkownik dowiaduje się o niesankcjonowanym użyciu własnego loginu i hasła, on musi natychmiast zawiadomić o tym Portal przez e-mail: info@tius.pl.

5.9. Użytkownik jest zobowiązany samodzielnie i za własny koszt rozwiązywać spory i uregulować pretensje trzecich osób co do rozmieszczania na Portalu materiałów w imieniu Użytkownika , albo odszkodować straty (włączając sądowe koszty), poniesione Portalowi w związku z pretensjami i powództwami, podstawą przedstawienia których stanęło rozmieszczenie materiałów Użytkownikiem.

6. Prawa i obowiązki Portalu

6.1. Portal ma prawo napełniać zasób informacją, która otrzymuje się ze źródeł publicznych. Tą informację Portal wykorzystuje dla tego żeby zrobić usługi pożytecznymi i wygodnymi dla Użytkownika.

6.2. Portal ma prawo pobierać opłaty za usługi świadczone, które są reglamentowane odrębnymi umowami. Tryb przeprowadzenia opłaty, umowy przyjęcia środków pieniężnych reguluje się oddzielnymi umowami pomiędzy Użytkownikiem a Portalem.

6.3. Portal ma prawo do przeprowadzenia działań profilaktycznych w kompleksie programowym Portalu z czasowym zawieszeniem pracy, zawiadamiając o tym użytkowników Portalu w dostępnej formie. W razie nadejścia sił wyższych, a także wypadków lub awarii w oprogramowaniu trzecich osób, które współpracują z Portalem, albo działań trzecich osób, skierowanych na wstrzymanie albo zakończenie funkcjonowania Portalu, możliwe wstrzymanie działania Portalu bez poprzedniej wiadomości Użytkowników.

6.4. Portal pozostawia za sobą wyjątkowe prawo bez żadnych zobowiązań przed Użytkownikiem, ze wcześniejszym uprzedzeniem na Portalu, modyfikować albo przerwać działanie tego zasobu albo usług, co nadają się na nim i usunąć (tymczasowo lub ostatecznie) dane, nadane Użytkownikiem, a także zmieniać umowy i koszt nadania usług zasobu.

6.5. Prace portalu ma do czynienia z materiałów stworzonych przez osoby trzecie i umieszczone na portalu lub Internet. Portal nie ponosi odpowiedzialności za: - treść materiałów otrzymanych przez Użytkownika wynikające z korzystania ze strony; - Dokładność informacji, jakości towarów i usług dostępnych na użytkowników Portalu; - Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, utratę zysków, nawet jeśli wynika z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu; - Wpływ informacji otrzymanych; - Ewentualne rozbieżności wyników uzyskanych za pomocą, oczekiwań użytkowników; - Niemożność korzystania z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny; - Niestosowanie się do sklepu, niedokładności, nieprawidłowe lub nieterminowe dostarczanie wszelkich danych i informacji; - Skutki wykorzystania informacji dla handlu, kredytu i innej działalności gospodarczej; - Bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu; - Nieautoryzowany dostęp do komunikacji użytkownika; - O każdej osobie trzeciej na Portalu Użytkownika; Użytkowników on Domeny subdomen ub.ua zarejestrował je, jak również za treść wszelkich materiałów opublikowanych na stronach internetowych z ub.ua. nazwę domeny subdomeny

6.6. Portal nie gwarantuje, że: służby będą odpowiadać wymaganiom Użytkownika i będą nadawać się nieprzerwanie, szybko, pewnie i bez błędów; wszystkie błędy w programach będą skorygowane; informacja i usługi będą nadawać się nieprzerwanie, szybko, rzetelnie i bez błędów; wyniki, które mogą być otrzymane z wykorzystaniem informacji i usług, będą rzetelne i wiarygodne; jakość każdego produktu, usługi, informacji i innego, otrzymanego z wykorzystaniem Portalu, będą odpowiadać oczekiwaniom i wymaganiom Użytkownika.

6.8. Informacja, otrzymana na Portalu, może być wykorzystana Portalem według własnego uznania, z dotrzymaniem wymagań czynnego ustawodawstwa w sferze ochrony intelektualnej własności.

6.9. Portal ma prawo do wysyłania powiadomień Użytkownikom z jakąkolwiek treścią, które nie są zakazane czynnym ustawodawstwem.

6.10. Portalu przysługuje prawo zapraszać w Użytkownika kontaktowy numer telefonu komórkowego dla doprowadzenia do Użytkownika pewnego rodzaju informacji przez jego telefon, w celu jakościowego korzystania Portalem.

6.11. Pobieranie jakiejkolwiek informacji albo materiałów z Portalu spełnia się na swój lęk i ryzyko. Jesteście w pełnie odpowiedzialne za utratę informacji albo uszkodzenia Państwa komputera wskutek pobrania informacji z Portalu.

6.12. W razie powstania zjawiska sił wyższych (powstanie nieprzezwyciężonej siły, a mianowicie: zmiany w ustawodawstwie, ataki/uszkodzenia w sieci Internet, uszkodzenia w systemie internet i/lub hosting dostawców usług internetowych i inne okoliczności, które odbywają się niezależnie od woli Portalu i nie mogą być nimi usunięci) Portal zwalnia się od wykonania swoich zobowiązań na czas działania wskazanych okoliczności. W razie, jeżeli działanie wskazanych okoliczności trwa więcej niż 60 dni, Portal ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, wstrzymać nadanie usług i nie ponosi odpowiedzialności za takie działania.

7. Zaprzestanie rejestracji

7.1. Użytkownik zgadza się z tym, że Portal pozostawia za sobą prawo wstrzymać działanie loginu/hasła Użytkownika i usunąć jakąkolwiek informację przy naruszeniu tej Umowy.

7.2. Portal również przestaje nadawać usługi dostępu do swoich płatnych serwisów, jeśli Użytkownik nie urzeczywistniał aktualnej opłaty za kontynuację użycia płatnych możliwości Portalu.

8. Przepisy końcowe

8.1. Umowa jest prawniczo obowiązującą porozumieniem między Użytkownikiem a Portalem i reglamentuje użycie Użytkownikiem służb Portalu. Tą Umową na Użytkownika przepisano te same zobowiązania, związane z wykorzystaniem innych służb, treści lub oprogramowania, które należą stronie trzeciej ale są rozmieszczone na Portalu.

8.2. Jeśli inaczej nie ustalono dodatkową umową między Użytkownikiem a Portalem, wszystkie pretensje Użytkownika, pytania, wszelka inna korespondencja, powinna kierować się na adres e-mail: info@tius.pl

8.3. W razie pojawienia pytań Portal jest zobowiązany przedstawiać swoją pozycję i wysłać swoją odpowiedź na adres e-mail, który jest podany w pretensji. Nie rozpatrują się anonimowe pretensje albo pretensje, które nie pozwalają identyfikować użytkownika na podstawie danych, przekazanych podczas rejestracji.

8.4. Nic w Umowie nie może rozumieć się jako ustalanie pomiędzy Użytkownikiem a Portalem relacji pośrednickiej, relacji dystrybutorskiej, relacji ze wspólnej działalnością, relacji osobistego wynajmu, albo jakichkolwiek innych relacji, wprost nie przewidzianych osobną umową pisemną.

8.5. Uznanie sądem jakiegokolwiek przepisu Umowy nieważnym albo takim, który nie zobowiązuje się do obowiązkowego wykonania, nie ciągnie za sobą niezgodność innych przepisów Umowy.

9. Informacja prawna

9.1. Korzystając tym Portalem, Użytkownik tym samym potwierdza, że on w całości jest zgodny z tymi warunkami korzystania Portalu i zobowiązuje się do ich wykonania.

9.2. Pozwala się kopiować, wykorzystywać albo cytować dokumenty, które są publicznie dostępne na Portalu, ale pod warunkiem, że oni będą wykorzystywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami czynnego ustawodawstwa i tylko z powoływaniem na stronę internetową, z którego oni byli wzięte.